Reklamační řád

1.       Obecná ustanovení

1.1.

Tento reklamační řád upravuje právní vztahy mezi dodavatelem a spotřebitelem při uplatňování reklamací ze smluv uzavřených prostřednictvím elektronického systému dostupného na webovém sídle www.klimi.eu. Další práva a povinnosti spotřebitele i dodavatele upravuje zákon č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

1.2.

Provozovatelem elektronického systému je společnost:

KLIMI, s.r.o., se sídlem Užhorodská 1038/37, 040 01 Košice, Slovenská republika

IČO:               47945346

DIČ:               2024154814

DIČ DPH:       SK2024154814

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u okresního soudu

Košice I., oddiel: Sro, vložka č.:36469/V

Řízení jménem společnosti: Bc. Michal Klima, konatel

Adresa pro doručování: Havná 20, 04001 Košice, Slovenská republika

tel. kontakt: +421 904 052 984

e-mail:       klimi@klimi.eu

(ďalej len „spoločnosť“)

1.3.     Spotřebitelemm nebo kupujícím se rozumí každá fyzická osoba, která se registrovala v elektronickém obchodě nebo provedla nákup bez registrace, přičemž tak neučinila v souvislosti s výkonem své podnikatelské činnosti.

1.4.     Dodavatelem se rozumí provozovatel elektronického obchodu, společnost:  KLIMI, s.r.o.

1.5.     Reklamací se rozumí uplatnění práv spotřebitele z odpovědnosti dodavatele za vady zboží nebo poskytnutí služby.

1.6.     VOP jsou všeobecné obchodní podmínky elektronického obchodu, které jsou přístupné na: http://www.klimi.eu/vseobecne-obchodne-podmienky .

1.7.     Vybavením reklamace se rozumí: ukončení reklamačního řízení předáním opraveného výrobku, výměnou výrobku, vrácením kupní ceny výrobku, vyplacením přiměřené slevy z ceny výrobku, písemná výzva k převzetí plnění nebo její odůvodněné zamítnutí.

  1.  Podmínky reklamace

2.1.     Dodávané zboží musí mít spotřebitelům požadovanou, popřípadě právními předpisy stanovenou jakost, množství, míru nebo hmotnost a musí být bez vad, zejména musí odpovídat závazným technickým normám.

2.2.     Dodavatel odpovídá za vady, které má prodané zboží při převzetí kupujícím, a za vady, které se vyskytnou po převzetí zboží v záruční dobře (pokud nejde o spotřební zboží). U zboží prodávaném za nižší cenu dodavatel neodpovídá za vady, pro které byla sjednána nižší cena.

2.3.     Dodavatel poskytuje na dodané zboží 24 měsíční záruku, která začíná běžet ode dne dodání zboží spotřebiteli (dále jen záruční doba), pokud dodavatel neuvedl delší záruční dobu na záručním listě. V rámci záruční doby je dodavatel povinen bezplatně provést záruční opravu má-li dodané zboží nebo služba vady, za které odpovídá dodavatel.

2.4.     Reklamace začíná uplatněním práva spotřebitele vůči dodavateli.

2.5.     Dodavatel je povinen při uplatnění reklamace vydat spotřebiteli potvrzení. Pokud je reklamace uplatněna prostřednictvím prostředků dálkové komunikace, dodavatel je povinen potvrzení o uplatnění reklamace doručit spotřebiteli ihned; pokud není možné potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace.

2.6.     Spotřebitel může své právo uplatnit prostřednictvím pošty nebo osobně. Reklamaci může spotřebitel uplatnit prostřednictvím reklamačního formuláře který je dostupný na / hypertextový odkaz adresa /. Vyplněný reklamační formulář spolu se zbožím spotřebitel doručí na adresu Hlavná 20, 040 01 Košice. Na zásilce uveďte označení REKLAMACE.

2.7.     Pokud spotřebitel zboží zasílá poštou je povinen ho vhodně zabalit.

Doporučení:

Ke zboží doporučujeme přibalit i doklad o koupi (faktura) nebo doklad o dodání zboží a v případě přepravy poštou zboží zasílat v pevné obálce jako pojištěný dopis.

2.8.     Práva z odpovědnosti za vady je spotřebitel povinen uplatnit bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději do konce záruční doby.

2.9.     Spotřebitel má podle § 622 – § 624 občanského zákoníku, následující práva:

2.9.1.  Pokud jde o vadu, kterou lze odstranit, má spotřebitel právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna.

2.9.2.  Spotřebitel může namísto odstranění vady požadovat výměnu věci, nebo se vada týká jen součásti věci, výměnu součásti, pokud tím dodavateli nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží nebo závažnost vady.

2.9.3.  Dodavatel může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou, pokud to spotřebiteli nezpůsobí závažné potíže.

2.9.4.  Pokud jde o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla řádně užívat jako věc bez vady, má spotřebitel právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší spotřebiteli, jde-li sice o vady odstranitelné, avšak pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad nelze věc řádně užívat.

2.9.5.  Pokud jde o jiné neodstranitelné vady, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci.

2.9.6.  Pokud byla věc prodávaná za nižší cenu nebo věc použitá vadu, za kterou prodávající odpovídá, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

2.9.7.  Dodavatel neodpovídá za:

2.9.7.1.  Mechanické poškození zboží (zejména roztržení řetízky, rozbití kamene, poškrábání výrobku, zdeformování / zalomení řetízky či náramku, poškrábání drahého kovu, stlačení nebo prasknutí prstenu, poškození šperku chemickými látkami, nevhodnými čisticími prostředky, používáním čistících hadříků na matovaný a gravírovanýpovrch)

2.9.7.2.  Běžné opotřebení zboží (přirozené opotřebení např. Prodření článků na visících náušnicích, přívěscích apod.)

2.9.7.3.  Vypadnutí kamene nebo perly, způsobené mechanickým poškozením (nárazem, pádem, nepřiměřeným tlakem na lůžko kamene, při kontaktu s horkou vodou a pod.)

2.9.7.4.  Zdeformování nebo zlomení dutých šperků

2.9.7.5.  Znehodnocení zboží způsobené nevhodnou péčí (viz sekce Péče o zboží / odkaz hyperlink /)

2.9.7.6.  Vady na které spotřebitele vysloveně upozornil.

2.10.  Na základě rozhodnutí spotřebitele o uplatnění práva podle bodu 2.9. rozhodne dodavatel o vyřízení reklamace hned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace, v odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu výrobku nebo služby, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

2.11. Po určení způsobu vyřízení reklamace se reklamace vyřídí ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později; vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu výrobku za nový výrobek.

2.12. Za den uplatnění reklamace se považuje den, kdy dodavatel od spotřebitele zboží převzal. Pokud se zboží zasílá poštou, za den uplatnění reklamace se považuje den, kdy bylo zboží dán k přepravě dopravci, lhůta pro vyřízení reklamace však začíná běžet až ode dne doručení zboží dodavateli.

2.13. Doba od uplatnění reklamace až do okamžiku, kdy vznikla spotřebiteli povinnost reklamované zboží převzít, se do záruční doby nezapočítává.

2.14. O způsobu vyřízení reklamace rozhoduje dodavatel. Dodavatel je povinen vyřídit reklamaci a ukončit reklamační řízení jedním z následujících způsobů:

2.14.1.     předáním opraveného zboží,

2.14.2.     výměnou zboží,

2.14.3.     vrácením kupní ceny zboží,

2.14.4.     vyplacením přiměřené slevy z ceny zboží,

2.14.5.    odůvodněným zamítnutím reklamace zboží,

2.14.6.    výzvou na převzetí plnění.

2.15.  Pokud spotřebitel reklamaci výrobku uplatnil během prvních 12 měsíců od koupě, může dodavatel vyřídit reklamaci zamítnutím pouze na základě odborného posouzení; bez ohledu na výsledek odborného posouzení nelze od spotřebitele vyžadovat úhradu nákladů na odborné posouzení ani jiné náklady spojené s odborným posouzením. Dodavatel je povinen poskytnout spotřebiteli kopii odborného posouzení odůvodňujícího zamítnutí reklamace nejpozději do 14 dnů ode dne vyřízení reklamace.

2.16.  Pokud spotřebitel reklamaci výrobku uplatnil po 12 měsících od koupě a dodavatel ji zamítl, osoba, která reklamaci vybavila, je povinna v dokladu o vyřízení reklamace uvést, komu může spotřebitel zaslat výrobek na odborné posouzení. Pokud je výrobek zaslán na odborné posouzení určené osobě, náklady odborného posouzení, jakož i všechny ostatní s tím související účelně vynaložené náklady nese dodavatel bez ohledu na výsledek odborného posouzení. Pokud spotřebitel odborným posouzením prokáže zodpovědnost prodávajícího za vadu, může reklamaci uplatnit znovu; během provádění odborného posouzení záruční doba neběží. Dodavatel je povinen spotřebiteli uhradit do 14 dnů ode dne znovu uplatnění reklamace veškeré náklady vynaložené na odborné posouzení, jakož i všechny s tím související účelně vynaložené náklady. Znovu uplatněnou reklamaci nelze zamítnout.

2.17.  O vyřízení reklamace může být spotřebitel informován e-mailem, telefonicky, sms-zprávou nebo písemně. Zároveň bude vyzván k převzetí zboží.

  1.  Závěrečná ustanovení

 

3.1.     Tento reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění na webovém sídle.

3.2.     Dodavatel si vyhrazuje právo reklamační řád do budoucna měnit.

3.3.     Vztahy mezi dodavatelem a spotřebitelem se řídí reklamačním řádem, který byl platný a účinný v době uzavírání smlouvy.