1.      Obecná ustanovení

 

1.1.     Elektronický obchod je webová aplikace přístupná prostřednictvím webového sídla www.klimi.eu (dále jen „elektronický obchod“)

 

1.2.     Tyto VOP upravují právní vztahy mezi dodavatelem a spotřebitelem při uzavírání smluv prostřednictvím elektronického obchodu. Práva a povinností objednatele, které nejsou výslovně upraveny v těchto VOP se řídí zejména následujícími právními předpisy České republiky v platném a účinném znění [1]:

–          Zákon č. 40/1964 Zb. Občanský zákoník. (ďalej len OZ).

–          Zákon č. 102/2014 Z. z. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonů. (Dále jen zákon č. 102/2014 Z. z.)

–          Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochraně spotřebitele a o změně zákona České národní rady č. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů.

–          Zákon č. 22/2004 Z. z. o elektronickém obchodu a o změně zákona č. 128/2002 Sb. o státní kontrole vnitřního trhu ve věcech ochrany spotřebitele a o změně některých zákonů, ve znění zákona č.284/2002 Z.

–          Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů

–          Zákon č. 391/2015 Z. z. o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně některých zákonů

 

1.3.      Provozovatelem elektronického obchodu je společnost:

 

KLIMI, s.r.o., se sídlem Užhorodská 1038/37, 040 01 Košice, Slovenská republika

IČO:               47945346

DIČ:               2024154814

DIČ DPH:      SK2024154814

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Okresního soudu Košice I., oddíl: Sro, vložka č.:36469/V

Řízení jménem společnosti: Bc. Michal Klima, konatel

 

Adresa pro doručování: Hlavná 20, 040 01 Košice, Slovenská republika

tel. kontakt:     +421 904 052 984

e-mail:              ahoj@klimi.eu

fb:                  @klimisperk

 

(dále jen „společnosť“)

 

1.4.      Spotřebitelem se rozumí každá fyzická osoba, která se registrovala v elektronickém obchodě nebo provedla nákup bez registrace, přičemž tak neučinila v souvislosti s výkonem své podnikatelské činnosti.

 

1.5.     Dodavatelem se rozumí provozovatel elektronického obchodu, společnost KLIMI, s.r.o.

 

1.6.     Smlouva o dodání zboží je:

–         Kupní smlouva, uzavřená podle § 588 a násl. OZ, pokud je předmětem smlouvy koupě zboží, který je vyroben nebo bude vyroben bez specifických požadavků spotřebitele.

–         Smlouva o dílo, uzavřená podle § 631 a násl. OZ, má-li být zboží vyrobené podle specifických požadavků spotřebitele.

 

1.7.     Orgánem dozoru a dohledu nad provozovatelem je Slovenská obchodní inspekce.

 

Inspektorát SOI pro Košický kraj

Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65  Košice 1

Odbor výkonu dozoru

tel. č. 055/622 07 81

fax č. 055/622 45 47

2.      Nakupování zboží

 

2.1.     Pro objednání zboží prostřednictvím elektronického obchodu registrace spotřebitele není nezbytná.

 

2.2.     Pro nákup zboží, prostřednictvím elektronického obchodu je nutné uvést jméno, příjmení, adresu pro dodání zboží a e-mail a vybrat požadované zboží.

 

2.3.     Při nákupu zboží prostřednictvím elektronického obchodu musí spotřebitel souhlasit s těmito obchodními podmínkami, což projeví v nákupním formuláři zaškrtnutím políčka „souhlasím s obchodními podmínkami“, jinak je nákup neplatný.

 

2.4.     Spotřebitel odpovídá za správnost a pravdivost údajů, které uvede při nákupu.

 

2.5.     Dodavatel má právo zrušit nákup jestliže zjistí, že v ní spotřebitel uvedl nepravdivé údaje.

 

3.       Nákupní košík

 

3.1.     Nákupní košík je aplikace elektronického obchodu do níž spotřebitel umisťuje zboží o který má zájem.

 

3.2.     Obsah nákupního košíku může spotřebitel až do odeslání objednávky kdykoliv měnit nebo i zrušit.

 

3.3.     Kliknutím na tlačítko odeslat objednávku spotřebitel potvrdí obsah nákupního košíku a odešle objednávku dodavateli.

 

4.       Objednávka

 

4.1.     Odeslání objednávky se považuje za návrh na uzavření smlouvy o dodání zboží, které adresuje registrovaný spotřebitel dodavateli.

 

4.2.     Smlouva o dodání zboží je uzavřena okamžikem přijetí e-mailu o potvrzení objednávky, který zašle dodavatel spotřebiteli na emailovou adresu spotřebitele uvedenou při registraci.

 

4.3.     V případě, že je předmětem objednávky zboží zhotovovaný na míru a dle specifických požadavků spotřebitele je možné objednávku odvolat nejpozději do zaplacení zálohy. Po zaplacení zálohové platby může spotřebitel objednávku stornovat v souladu s čl. 11 těchto VOP.

5.       Platební podmínky

 

5.1.     Při provádění plateb uvádějte správné variabilní symboly podle faktury.

 

5.2.     Za objednané zboží je možné zaplatit

5.2.1.  Převodem na účet

5.2.2.  Dobírka

5.2.3.  Platba u kurýra

5.2.4.  Platba platobnou kartou

 

5.3.     Zálohová platba. U některých výrobků může být dodavatelem požadována zálohová platba. V takovém případě spotřebitel bez ohledu na zvolený způsob platby uhradí zálohovou platbu na účet dodavatele do 15 dnů ode dne potvrzení objednávky a obdržení zálohové faktury, jinak objednávka zaniká. O potřebě zálohové platby bude spotřebitel informován předem před závazným odesláním objednávky a potřeba zálohové platby bude uvedena v potvrzení objednávky.

6.       Odeslání zboží spotřebiteli

 

6.1.     Lhůty pro odeslání zboží

 

6.1.1.  Zboží, které je skladem odešle dodavatel spotřebiteli nejpozději do 3 pracovních dnů

 

6.1.2.  Zboží, které je na externím skladě odešle dodavatel spotřebiteli nejpozději do 7 pracovních dnů, pokud při konkrétním zboží není uvedeno jinak.

 

6.1.3.  Tovar, který je třeba vyrobit t. j. zboží na zakázku odešle dodavatel spotřebiteli nejpozději do 30 pracovních dnů, pokud při konkrétním zboží není uvedeno jinak.

 

6.2.    Lhůta pro odeslání zboží začíná běžet v závislosti o způsobu platby, který spotřebitel zvolil. Při platbě:

 

6.2.1.  Převodem na účet nebo platební kartou, začíná lhůta běžet ode dne připsání platby na účet dodavatele, pokud byla platba připsána na účet dodavatele do 16:00 hod. Jinak začíná lhůta běžet následující pracovní den;

 

6.2.2.  Dobírka nebo platba u kurýra začíná lhůta běžet ode dne potvrzení objednávky, pokud bylo potvrzení objednávky uskutečněné do 16:00. Jinak začíná lhůta běžet následující pracovní den;

 

6.2.3.  Pokud jde o zboží u něhož je požadována zálohová platba, začíná lhůta běžet den následující po dní od připsání zálohové platby na účet dodavatele;

 

7.       Doručení zboží

 

7.1.      V závislosti na výběru spotřebitele je objednané zboží doručováno prostřednictvím pošty nebo externích kurýrů. O předání zboží doručovateli a obstarání přepravy bude spotřebitel informován e-mailem.

 

7.2.      Termín a cena doručení zboží se řídí aktuálními ceníky externího partnera, jehož službu si spotřebitel zvolil v odeslané objednávce. O ceně a termínu doručení je spotřebitel informován v nákupním košíku před odesláním objednávky a v potvrzení objednávky.

 

8.   Odpovědnost za vady zboží

 

 

8.1.     Dodavatel odpovídá za vady zboží podle § 619 a násl. Občanského zákoníku.

 

8.2.     Záruční doba na zakoupené zboží je 24 měsíců a začíná běžet ode dne převzetí zboží spotřebitelem. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy spotřebitel po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Pokud dojde k výměně zboží, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží (§ 627 občanského zákoníku).

 

8.3.     Pokud jde o vadu, kterou lze odstranit, má spotřebitel právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna.

 

8.4.     Spotřebitel může namísto odstranění vady požadovat výměnu věci, nebo se vada týká jen součásti věci, výměnu součásti, pokud tím dodavateli nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží nebo závažnost vady.

 

8.5.     Dodavatel může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou, pokud to spotřebiteli nezpůsobí závažné potíže.

 

8.6.     Pokud jde o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla řádně užívat jako věc bez vady, má spotřebitel právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší spotřebiteli, jde-li sice o vady odstranitelné, avšak pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad nelze věc řádně užívat.

 

8.7.      Pokud jde o jiné neodstranitelné vady, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci.

 

8.8.     Dodavatel neodpovídá za:

 

8.8.1.  Mechanické poškození zboží (zejména roztržení řetízky, rozbití kamene, poškrábání výrobku, zdeformování / zalomení řetízky či náramku, poškrábání drahého kovu, stlačení nebo prasknutí prstenu, poškození šperku chemickými látkami, nevhodnými čisticími prostředky, používáním čistících hadříků na matovaný a gravírovaný povrch)

 

8.8.2.  Běžné opotřebení zboží (přirozené opotřebení např. Prodření článků na visících náušnicích, přívěscích apod.)

 

8.8.3.  Vypadnutí kamene nebo perly, způsobené mechanickým poškozením (nárazem, pádem, nepřiměřeným tlakem na lůžko kamene, při kontaktu s horkou vodou a pod.)

 

8.8.4.  Zdeformování nebo zlomení dutých šperků

 

8.8.5.  Znehodnocení zboží způsobené nevhodnou péčí (viz na webu klimi.eu sekci Péče o šperky)

 

9.       Reklamace

 

9.1.     Reklamací se rozumí uplatnění práva z odpovědnosti za vady zboží nebo služby.

 

9.2.     Reklamační řád dodavatele se nachází na webovém sídle www.klimi.eu

 

10.    Odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele

 

10.1.  Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od začátku.

 

10.2.  Spotřebitel má od okamžiku uzavření smlouvy právo na odstoupení od uzavřené smlouvy, i bez uvedení důvodu, a to až do 14 dnů ode dne dodání zboží (tj od fyzického převzetí zboží spotřebitelem), pokud ho o tomto jeho právu dodavatel řádně a včas informoval v souladu s § 3 odst. 1 písm. h) zákon č. 102/2014 Sb. Jinak má spotřebitel toto právo až do uplynutí lhůty 14 dnů ode dne, kdy ho o možnosti odstoupení od smlouvy informoval dodavatel v souladu se zákonem. Pokud spotřebitel nebyl o možnosti odstoupení od smlouvy do 14 dnů ode dne převzetí zboží vůbec informován, má možnost odstoupit do 12 měsíců a 14 dnů ode dne převzetí zboží.

 

10.3.  V souvislosti se smlouvami o dodání zboží, které jsou uzavírány prostřednictvím elektronického obchodu, spotřebitel nemůže od smlouvy odstoupit jestliže:

 

10.3.1.      bylo zboží zhotovený podle zvláštních požadavků spotřebitele, bylo zboží zhotovený na míru, nebo byl zvlášť určen pro jednoho spotřebitele.

 

10.3.2.     jde o zboží, které může být vzhledem ke své povaze po dodání neoddělitelně smíchaný s jiným zbožím.

 

Info: Uvedené případy, kdy není možné od smlouvy uzavřené na dálku odstoupit jsou v těchto VOP uvedeno s přihlédnutím na smlouvy, které je možné prostřednictvím elektronického obchodu uzavřít. Zákon č. 102/2014 Z.z.. pamatuje i na jiné případy.

 

10.4.   Právo na odstoupení od smlouvy může spotřebitel vůči dodavateli provést písemně nebo zápisem na jiném trvanlivém nosiči (např. Email) na adresy dodavatele uvedené v čl. 1.3. těchto VOP. Právo může spotřebitel provést také tak, že na uvedenou adresu zašle vyplněný formulář pro odstoupení od smlouvy, který byl spotřebiteli doručen na e-mail, resp. jej lze stáhnout ve formátu PDF tu nebo formátu DOCX tu.

 

10.5.  Po odeslání formuláře pro odstoupení od smlouvy, resp. v případě písemného odstoupení spolu s formulářem, zašle spotřebitel dodavateli na své vlastní náklady i veškerý dodané zboží, od kterého koupí odstupuje, a to na adresu: Hlavná 20, 040 01 Košice, Slovenská republika. Po předchozí dohodě s dodavatelem, je toto zboží lze na uvedené adrese vrátit i osobně.

 

10.6.  Spotřebitel je povinen nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy zaslat zboží zpět nebo jej předat dodavateli nebo osobě pověřené dodavatelem k převzetí zboží. Lhůta 14 dní se považuje za zachovanou pokud poslední den lhůty spotřebitel odevzdá zboží na přepravu k dodavateli.

 

10.7.  Dodavatel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy vrátit spotřebiteli všechny platby, které od něj přijal na základě uzavřené smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně nákladů na dopravu, dodání a poštovné a jiných nákladů a poplatků.

 

10.8.  Při odstoupení od smlouvy nese spotřebitel náklady na vrácení zboží dodavateli nebo osobě pověřené prodávajícím k převzetí zboží. Pokud zboží vzhledem k jeho povaze nelze vrátit poštou, nese kupující i tyto náklady vrácení.

 

Doporučení:

 

V případě odstoupení od smlouvy doporučujeme vrácené zboží na naši adresu zaslat poštou v plastové obálce jako pojištěný dopis spolu s originálem faktury.

 

10.9.  Při odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je prodej zboží, dodavatel není povinen vrátit spotřebiteli platby podle odstavce 10.7 před tím, než mu je zboží doručeno nebo dokud spotřebitel neprokáže zaslání zboží zpět dodavateli, ledaže dodavatel navrhne, že si zboží vyzvedne osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby.

 

10.10.  Spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku takového zacházení se zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti zboží.

 

  1. 11.   Storno objednávky

 

11.1.  V případě, že předmětem objednávky bylo zboží, při kterém není možné od uzavřené smlouvy odstoupit podle bodu 10.2 těchto VOP, může spotřebitel objednávku bezplatně stornovat do 24 hod. od jejího potvrzení, za podmínky náhrady účelně vynaložených nákladů dodavatele.

 

11.2.  Až do zhotovení díla může spotřebitel od smlouvy odstoupit; je však povinen zaplatit dodavateli částku, která připadá na práce již vykonané, pokud zhotovitel nemůže jejich výsledek použít jinak a nahradit mu účelně vynaložené náklady.

 

11.3.  Pri určení zlomkovej hodnoty kovu sa vychádza z maloobchodných výkupných cien určitého druhu kovu v čase storna objednávky. Ak suma storna ponížená o zlomkovú hodnotu kovu bude záporná spotrebiteľovi nevzniká nárok na vrátenie rozdielu.

 

11.4.  Pokud byly součástí objednávky kameny, spotřebitel může požádat o jejich samostatné dodání s obchodní přirážkou dodavatele ve výši 15% z jejich velkoobchodní ceny.

 

12.    Odstoupení od smlouvy ze strany dodavatele pro nemožnost plnění.

 

12.1.   Dodavatel si vyhrazuje právo od uzavřené smlouvy odstoupit pokud mezitím objednané zboží je u externího dodavatele nedostupný, nebo zboží vzhledem k výraznou změnu ceny zlata nelze dodat za dohodnutou cenu. O této skutečnosti dodavatel informuje spotřebitele bez zbytečného odkladu.

 

12.2.  V případě odstoupení od smlouvy dodavatelem budou přijaty zálohové platby spotřebiteli vráceny stejným způsobem jako jejich dodavatel přijal.

 

12.3.  Práva dodavatele na odstoupení od smlouvy, které mu jako věřiteli mohou vzniknout podle občanského zákoníku (OZ) nejsou tímto článkem nijak dotčena.

 

13.   Alternativní řešení sporů

 

13.1.  Případné spory mezi dodavatelem a spotřebitelem mohou být řešeny i podle zákona č. 391/2015 Z.z. o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně některých zákonů. Více informací můžete získat na https://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi

 

13.2. Spotřebitel má právo obrátit se na dodavatele s žádostí o nápravu (e-mailem na adresu ahoj@klimi.eu), pokud není spokojen se způsobem, kterým dodavatel vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva. Pokud dodavatel odpoví na tuto žádost zamítavě nebo neodpoví do 30 dnů od jejího odeslání, spotřebitel má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu subjektu alternativního řešení sporů (dále jen subjekt ARS) podle zákona 391/2015 Sb.

 

13.3. ARS subjekty jsou orgány a oprávněné právnické osoby podle §3 zákona 391/2015 Sb. Návrh může spotřebitel podat způsobem určeným podle § 12 Zákona 391/2015 Sb. Seznam subjektů ARS je možné nalézt na stránkách Ministerstva hospodářství SR www.mhsr.sk.

 

13.4. Subjektem, který je ze zákona příslušným na alternativní řešení sporů mezi spotřebitelem a dodavatelem vzniklých ze smluv, které byly uzavřeny podle těchto VOP, je:

 

Slovenská obchodní inspekce

ústřední inspektorát

Slovenské obchodní inspekce

Sídlo subjektu: Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27

IČO:   17 33 19 27

 

Adresa pro doručování písemnosti:

Slovenská obchodní inspekce

ústřední inspektorát

Odbor pro mezinárodní vztahy a alternativní řešení spotřebitelských sporů

Prievozská 32, p. p. 29

827 99 Bratislava 27

 

Adresa na podávání podání v elektronické podobě:

ars@soi.sk

adr@soi.sk

 

Tel.:

+421 2 582 72 123, +421 2 582 72 141

 

Fax:

+421 2 534 14 996

 

13.5.  Spotřebitel může podat stížnost prostřednictvím platformy alternativního řešení sporů RSO, která je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

 

13.6.  Alternativní řešení sporů může využít jen spotřebitel – fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání. Alternativní řešení sporů se týká pouze sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, vyplývajícího ze spotřebitelské smlouvy nebo souvisejícího se spotřebitelskou smlouvou. Alternativní řešení sporů se týká pouze smluv uzavřených na dálku. Alternativní řešení sporů se netýká sporů, kde hodnota sporu nepřevyšuje částku 20 EUR. Subjekt ARS může od spotřebitele požadovat úhradu poplatku za zahájení alternativního řešení sporu maximálně do výšky 5 EUR s DPH.

 

14.   Ochrana osobních údajů

 

14.1.  Dodavatel se ve smyslu zákona č. 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů považuje za provozovatele informačního systému a spotřebitel se považuje za dotčenou osobu.

 

14.2.  Za účelem plnění povinností ze smluv o dodání zboží zpracovává dodavatel osobní údaje dotčených osob podle § 10 odst. 3 písm. b) zákona č.122 / 2013 Sb. o ochraně osobních údajů. Získané osobní údaje o spotřebitelích jsou za účelem zajištění doručení zboží poskytovány třetím stranám, a to: Slovenská pošta, Kurýr, Zásilkovna. Pro účely vystavování faktur jsou osobní údaje poskytovány externím účetním.

 

14.3.  Na základě souhlasu spotřebitele mohou být osobní údaje spotřebitele zpracovávané i pro účely přímého marketingu. Takový souhlas může spotřebitel kdykoliv odvolat doručením odvolání na adresu uvedenou v bodě 1.3 těchto VOP.

 

14.4.  Dodavatel zpracovává osobní údaje v rozsahu: Jméno, Příjmení, Titul, datum narození, adresa trvalého pobytu, doručovací adresa, e-mailová adresa, telefonický kontakt.

 

14.5.  Dotknuta osoba má podle § 28 zákona č. 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů zejména tato práva:

 

14.5.1.  Dotknuta osoba má právo na základě písemné žádosti od provozovatele vyžadovat

a) potvrzení, zda jsou nebo nejsou osobní údaje o ní zpracovávané,

b) ve všeobecně srozumitelné formě informace o zpracování osobních údajů v informačním systému v rozsahu podle § 15 odst. 1 písm. a) až e) druhý až šestý bod zákona č. 122/2013 Sb.,

c) ve všeobecně srozumitelné formě přesné informace o zdroji, z něhož získal její osobní údaje pro zpracování,

d) ve všeobecně srozumitelné formě seznam jejích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,

e) opravu nebo likvidaci svých nesprávných, neúplných nebo neaktuálních osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,

f) likvidaci jejích osobních údajů, jejichž účel zpracování skončil,

g) likvidaci jejích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, pokud došlo k porušení zákona,

h) blokování jejích osobních údajů z důvodu odvolání souhlasu před uplynutím doby jeho platnosti, pokud provozovatel zpracovává osobní údaje na základě souhlasu dotčené osoby.

 

14.5.2.     Právo dotčené osoby podle bodu 13.5.1 písm. e) a f) lze omezit, jen pokud takové omezení vyplývá ze zvláštního zákona nebo jeho uplatněním by byla porušena ochrana dotyčné osoby, nebo by byla porušena práva a svobody jiných osob.

 

14.5.3.    Dotknuta osoba na základě písemné žádosti má právo u provozovatele namítat proti:

a) zpracovávání jejích osobních údajů, o nichž předpokládá, že jsou nebo budou zpracovávány pro účely přímého marketingu bez jejího souhlasu, a žádat jejich likvidaci,

b) využívání osobních údajů pro účely přímého marketingu v poštovním styku, nebo

c) poskytování osobních údajů pro účely přímého marketingu.

14.5.4.    Dotknuta osoba má na základě písemné žádosti nebo osobně, pokud věc nesnese odkladu, právo u provozovatele kdykoliv nesouhlasit se zpracováváním osobních údajů v případech podle § 10 odst. 3 písm. a), e), f) nebo g) zákona č. 122/2013 Sb. vyslovením oprávněných důvodů nebo předložením důkazů o neoprávněném zasahování do jejích práv a právem chráněných zájmů, které jsou nebo mohou být v konkrétním případě takovým zpracováním osobních údajů poškozené; nebrání-li tomu zákonné důvody a prokáže se, že námitka dotčené osoby je oprávněna, provozovatel je povinen osobní údaje, jejichž zpracování dotyčná osoba zpochybnila, bez zbytečného odkladu blokovat a zlikvidovat, jakmile to okolnosti dovolí.

 

14.5.5.    Dotknuta osoba na základě písemné žádosti nebo osobně, pokud věc nesnese odkladu, dále má právo u provozovatele kdykoliv namítat a nepodléhat rozhodnutí provozovatele, které by mělo pro ni právní účinky nebo významný dopad, pokud se takové rozhodnutí vydá pouze na základě úkonů automatizovaného zpracování jejího osobních údajů. Dotyčná osoba má právo žádat provozovatele o přezkoumání vydaného rozhodnutí metodou odlišnou od automatizované formy zpracování, přičemž provozovatel je povinen žádosti dotčené osoby vyhovět. O způsobu přezkumu a výsledku zjištění provozovatel informuje dotčenou osobu ve lhůtě podle § 29 odst. 3. zákona č. 122/2013 Sb. Dotyčná osoba nemá toto právo pouze v případě, pokud to stanoví zvláštní zákon, ve kterém jsou upraveny opatření k zajištění oprávněných zájmů subjektu údajů, nebo pokud v rámci předsmluvních vztahů nebo během existence smluvních vztahů provozovatel vydal rozhodnutí, kterým vyhověl požadavku dotyčné osoby, nebo pokud provozovatel na základě smlouvy přijal jiná vhodná opatření k zajištění oprávněných zájmů dotčené osoby.

 

14.5.6.     Dotknuta osoba může za účelem uplatnění svých práv provozovatele kontaktovat, na adresách uvedených v bodu 1.3. těchto VOP, a to:

a) písemně a z obsahu její žádosti vyplývá, že uplatňuje své právo, považuje se žádost za podanou; žádost podanou elektronickou poštou nebo faxem dotčená osoba doručí písemně nejpozději do tří dnů ode dne jejího odeslání,

b) osobně ústní formou do zápisu, z níž musí být zřejmé, kdo právo uplatnil, čeho se domáhá a kdy a kdo vyhotovil zápis, jeho podpis a podpis dotyčné osoby; kopii zápisu je provozovatel povinen předat dotčené osobě,

 

14.5.7.     Dotknuta osoba při podezření, že její osobní údaje neoprávněně zpracovávají, může podat Úřadu pro ochranu osobních údajů návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů.

 

14.5.8.    Pokud dotknuta osoba nemá způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu, její práva může uplatnit zákonný zástupce. Pokud dotyčná osoba nežije, její práva, které měla podle tohoto zákona, může uplatnit blízká osoba.

 

  1. 15.  Použití materiálů z webové stránky

 

15.1.   Všechny obrázky, videa, fotografie, designy, zvuky a texty nacházející se na webovém sídle www.klimi.eu jsou součástí duševního vlastnictví provozovatele. Jejich rozmnožování, šíření a zpřístupňování veřejnosti je možné pouze se souhlasem provozovatele.

 

16.    Ochranná známka

 

16.1.  Logo a označení KLIMI jsou chráněny jako registrovaná ochranná známka Evropské unie. Jejich použití je možné pouze s předchozím souhlasem dodavatele.

 

 

 

17.    Závěrečná ustanovení

 

17.1.  Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich zveřejnění na webovém sídle.

 

17.2.  Dodavatel si vyhrazuje právo všeobecné obchodní podmínky do budoucna měnit.

 

17.3.  Vztahy mezi dodavatelem a spotřebitelem se řídí všeobecnými obchodními podmínkami, které byly platné a účinné v době uzavírání smlouvy.

 

 

Zveřejněno dne 07.02.2018

 

 


[1]  Závazné znění zákonů můžete bezplatně najít na stránce https://www.slov-lex.sk/domov