1.       Všeobecné ustanovenia

 

1.1.     Tento reklamačný poriadok upravuje právne vzťahy medzi dodávateľom a spotrebiteľom pri uplatňovaní reklamácií zo zmlúv uzatvorených prostredníctvom elektronického systému dostupného na webovom sídle www.klimi.eu. Ďalšie práva a povinnosti spotrebiteľa ako aj dodávateľa upravuje zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

 

1.2.     Prevádzkovateľom elektronického systému je spoločnosť:

 

KLIMI, s.r.o., so sídlom Užhorodská 1038/37, 040 01 Košice

IČO:               47945346

DIČ:               2024154814

DIČ DPH:       SK2024154814

Zapísaná v obchodnom registri vedenom pri Okresnom súde Košice I., oddiel: Sro, vložka č.:36469/V

Konanie menom spoločnosti: Bc. Michal Klima, konateľ

 

Adresa na doručovanie: Krivá 23, 040 01 Košice

tel. kontakt: +421 904 052 984

e-mail:       klimi@klimi.eu

 

(ďalej len „spoločnosť“)

 

1.3.     Spotrebiteľom alebo kupujúcim sa rozumie každá fyzická osoba, ktorá sa registrovala v elektronickom obchode alebo vykonala nákup bez registrácie, pričom tak neurobila v súvislosti s výkonom svojej podnikateľskej činnosti.

 

1.4.     Dodávateľom sa rozumie prevádzkovateľ elektronického obchodu, spoločnosť KLIMI, s.r.o.

 

1.5.     Reklamáciou sa rozumie uplatnenie práv spotrebiteľa zo zodpovednosti dodávateľa za vady tovaru alebo poskytnutie služby.

 

1.6.     VOP sú všeobecné obchodné podmienky elektronického obchodu, ktoré sú prístupné na http://www.klimi.eu/vseobecne-obchodne-podmienky .

 

1.7.     Vybavením reklamácie sa rozumie: ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

 

 

2.       Podmienky reklamácie

 

2.1.     Dodávaný tovar musí mať spotrebiteľom požadovanú, prípadne právnymi predpismi ustanovenú akosť, množstvo, mieru alebo hmotnosť a musí byť, bez vád, najmä musí zodpovedať záväzným technickým normám.

 

2.2.     Dodávateľ zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim, a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobre (ak nejde o spotrebný tovar). Pri tovare predávanom za nižšiu cenu dodávateľ nezodpovedá za vady, pre ktoré bola dojednaná nižšia cena.

 

2.3.     Dodávateľ poskytuje na dodaný tovar 24 mesačnú záruku, ktorá začína plynúť odo dňa dodania tovaru spotrebiteľovi (ďalej len záručná doba), pokiaľ dodávateľ neuviedol dlhšiu záručnú dobu na záručnom liste. V rámci záručnej doby je dodávateľ povinný bezplatne vykonať záručnú opravu ak má dodaný tovar alebo služba vady, za ktoré

 

2.4.     Reklamácia začína uplatnením práva spotrebiteľa voči dodávateľovi.

 

2.5.     Dodávateľ je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, dodávateľ je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

 

2.6.     Spotrebiteľ môže svoje právo uplatniť prostredníctvom pošty alebo osobne. Reklamáciu môže spotrebiteľ uplatniť prostredníctvom reklamačného formulára ktorý je dostupný na /hyperlink a adresa/. Vyplnený reklamačný formulár spolu s tovarom spotrebiteľ doručí na adresu Krivá 23, 040 01 Košice. Na zásielke uveďte označenie REKLAMÁCIA.

 

2.7.     Ak spotrebiteľ tovar zasiela poštou je povinný ho vhodne zabaliť.

 

Odporúčanie:

K tovaru odporúčame pribaliť aj doklad o kúpe (faktúra) alebo doklad o dodaní tovaru a v prípade prepravy poštou tovar zasielať v pevnej obálke ako poistený list.

 

2.8.     Práva zo zodpovednosti za vady je spotrebiteľ povinný uplatniť bez zbytočného odkladu po ich zistení, najneskôr do konca záručnej doby.

 

2.9.     Spotrebiteľ má podľa § 622 - § 624 Občianskeho zákonníka, nasledujúce práva:

 

2.9.1.  Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená.

 

2.9.2.  Spotrebiteľ môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým dodávateľovi nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

 

2.9.3.  Dodávateľ môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to spotrebiteľovi nespôsobí závažné ťažkosti.

 

2.9.4.  Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má spotrebiteľ právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú spotrebiteľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, avšak pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád nie je možné vec riadne užívať.

 

2.9.5.  Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

 

2.9.6.  Ak bola vec predávaná za nižšiu cenu alebo použitá vec má vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má kupujúci namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu.

 

2.9.7.  Dodávateľ nezodpovedá za:

 

2.9.7.1.  Mechanické poškodenie tovaru (najmä roztrhnutie retiazky, rozbitie kameňa, poškriabanie výrobku, zdeformovanie/zalomenie retiazky či náramku, poškriabanie drahého kovu, stlačenie alebo prasknutie prsteňa, poškodenie šperku chemickými látkami, nevhodnými čistiacimi prostriedkami, používaním čistiacich handričiek na matovaný a gravírovaný povrch)

 

2.9.7.2.  Bežné opotrebovanie tovaru (prirodzené opotrebenie napr. predratie článkov na visiacich náušniciach, príveskoch a pod.)

 

2.9.7.3.  Vypadnutie kameňa alebo perly, spôsobené mechanickým poškodením (nárazom, pádom, neprimeraným tlakom na lôžko kameňa, pri kontakte s horúcou vodou a pod.)

 

2.9.7.4.  Zdeformovanie alebo zlomenie dutých šperkov

 

2.9.7.5.  Znehodnotenie tovaru spôsobené nevhodnou starostlivosťou (pozri sekciu Starostlivosť o tovar /odkaz hyperlink/)

 

2.9.7.6.  Vady na ktoré spotrebiteľa vyslovene upozornil.

 

 

2.10. Na základe rozhodnutia spotrebiteľa o uplatnení práva podľa bodu 2.9. rozhodne dodávateľ o vybavení reklamácie hneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

 

2.11. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

 

2.12. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň, kedy dodávateľ od spotrebiteľa tovar prevzal. Ak sa tovar zasiela poštou, za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň, kedy bol tovar daný na prepravu dopravcovi, lehota na vybavenie reklamácie však začína plynúť až odo dňa doručenia tovaru dodávateľovi.

 

2.13. Doba od uplatnenia reklamácie až do okamihu, kedy vznikla spotrebiteľovi povinnosť reklamovaný tovar prevziať, sa do záručnej doby nezapočítava.

 

2.14. O spôsobe vybavenia reklamácie rozhoduje dodávateľ. Dodávateľ je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

 

2.14.1.      odovzdaním opraveného tovaru,

2.14.2.      výmenou tovaru,

2.14.3.      vrátením kúpnej ceny tovaru,

2.14.4.      vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,

2.14.5.      odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru,

2.14.6.      výzvou na prevzatie plnenia.

 

2.15. Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže dodávateľ vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Dodávateľ je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

 

2.16. Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a dodávateľ ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša dodávateľ bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Dodávateľ je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

 

2.17. O vybavení reklamácie môže byť spotrebiteľ informovaný e-mailom, telefonicky, sms-správou alebo písomne. Zároveň bude vyzvaný na prevzatie tovaru.

 

3.       Záverečné ustanovenia

 

3.1.     Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom zverejnenia na webovom sídle.

 

3.2.     Dodávateľ si vyhradzuje právo reklamačný poriadok do budúcna meniť.

 

3.3.      Vzťahy medzi dodávateľom a spotrebiteľom sa spravujú reklamačným poriadkom, ktorý bol platný a účinný v čase uzatvárania zmluvy.